• 021-76 29 43 17
    021-84733
    0912-7648902

علت قطع صدا در اسپیکر های خانگی

درخواست تعمیر