• 021-76 29 43 17
    021-84733
    0912-7648902

علت جدا شدگی صفحه تلویزیون

درخواست تعمیر