• 021-76 29 43 17
    021-84733
    0912-7648902

خطوط محو افقی در تلویزیون های اندروید

درخواست تعمیر